Home Artistii din Republica Moldova | Rurac Nicolae | Toate lucrarile
Rurac Nicolae

Spatiu sacru, tehnica mixta, 1,400x900, 2000


Compozitie IV, tehnica mixta, 1,050x1,250, 2000


Compozitie III, tehnica mixta, 920x160, 2002


Compozitie V, u/p, 920x1,160, 2002


Compozitie I, tehnica mixta, 2,000x700, 2002


Sfirsit de echilibru, u/p, 1,500x1300, 1994-1995


Templu spatial, triptic, u/p, 2001


Templu spatial, u/p, 1,800x900, 2001


Compozitie VI, tehnica mixta, 800x1,000, 2002

KSA:K [Home] : [Contemporary Art Virtual Museum] : [Artists from Moldova]
Chisinau, Moldova, 2001-2002
webmaster: cudo@art.md